Regulamin

Regulamin 26. OKnWPSW

Załącznik 1

Załącznik 2a

Załącznik 2b

Załącznik 3

REGULAMIN

26. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA WYSTAWIENIE POLSKIEJ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

I Cel Konkursu

1. Celem Konkursu jest:

a. wspomaganie teatrów wystawiających polski dramat i adaptacje polskiej literatury współczesnej,

b. popularyzacja pisanego współcześnie dramatu, promocja rodzimych dramatopisarzy,

c. poszerzenie oferty repertuarowej polskich scen.

2. Cel Konkursu realizowany jest poprzez:

a. system zwrotu uczestnikom części kosztów przygotowania premiery,

b. system nagród i wyróżnień zbiorowych i indywidualnych,

c. zaproszenie do udziału w przeglądzie NÓWKA SZTUKA organizowanego po zakończeniu Konkursu.

II Organizator Konkursu

1. Nadzór nad Konkursem sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Podmiotem realizującym procedurę konkursową w imieniu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego,
z siedzibą przy ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa, zwany dalej Organizatorem Konkursu.

3. Procedura konkursowa rozpoczyna się z chwilą umieszczenia Regulaminu Konkursu na stronie internetowej Organizatora Konkursu.

III Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być państwowe i samorządowe teatry dramatyczne
i lalkowe oraz profesjonalne grupy teatralne działające w innych strukturach organizacyjnych (m. in. fundacje, stowarzyszenia), posiadające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i spełniające warunki określone w regulaminie. Do Konkursu mogą być zgłaszane spektakle powstałe w ramach współpracy kilku producentów.

2. Warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest przygotowanie pomiędzy 1 kwietnia 2019 roku a 31 marca 2020 roku premiery inscenizacji oryginalnego polskiego tekstu powstałego w ciągu ostatnich 20 lat. Zgłaszane mogą być inscenizacje dramatów bądź adaptacji rozmaitych gatunków współczesnej polskiej literatury.

3. O dopuszczeniu zgłoszenia do Konkursu decyduje Komisja Artystyczna po lekturze
i akceptacji złożonego tekstu dramatu lub adaptacji. Tekst powinien mieć charakter oryginalnej, zamkniętej propozycji autorskiej. Powinien zawierać podstawowe elementy formy dramatycznej: zapis wypowiadanego przez wykonawców tekstu i zarys sytuacji scenicznych.

4. Do Konkursu nie będą dopuszczane próby warsztatowe i prezentacje dramatu
w formie prób czytanych, a także słuchowiska, spektakle telewizyjne i spektakle funkcjonujące wyłącznie na nośnikach elektronicznych.

IV Forma zgłaszania spektakli konkursowych

1. W celu zgłoszenia spektaklu do udziału w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy – Załącznik nr 1 (dostępny do pobrania na stronie 

www.sztukawspolczesna.org) i wysłać go pocztą elektroniczną oraz tradycyjną.

2. Do zgłoszenia należy dołączyć tekst dramatu lub scenariusz spektaklu w wersji elektronicznej (przesłany na adres elektroniczny Konkursu),

3. Zgłoszenia pisemne należy wysłać na adres: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa, z dopiskiem KONKURS TEATRALNY, zgłoszenia elektroniczne (plik PDF, skan opieczętowanego i podpisanego zgłoszenia pisemnego) należy wysyłać na adres wspolczesna@instytut-teatralny.pl w tytule wiadomości wpisując KONKURS TEATRALNY.

4. Na adres elektroniczny wspolczesna@instytut-teatralny.pl należy przesłać biogram i zdjęcie autora tekstu inscenizacji biorącej udział w Konkursie. Przesłane informacje umieszczone zostaną na stronie internetowej Konkursu.

5. Zgłoszenia należy nadsyłać w następujących terminach:

a. premiery z roku 2019 – do 10 stycznia 2020 roku

b. premiery z roku 2020 – do 20 lutego 2020 roku (data dotyczy zarówno spektakli, których premiera odbędzie się między 1 stycznia a 20 lutego 2020, jak i spektakli, których premiera jest planowana do 31 marca 2020).

V Obowiązki uczestnika

1. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zagrać zgłoszone do Konkursu przedstawienie w okresie od daty przyjęcia spektaklu do Konkursu do 30 kwietnia 2020 roku co najmniej dziesięciokrotnie, a także informować biuro Konkursu z wyprzedzeniem o dniach i godzinach prezentacji przedstawienia oraz wszelkich zmianach w repertuarze.

2. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zagrać przedstawienie zakwalifikowane do finału co najmniej trzykrotnie pomiędzy 10 maja a 20 czerwca 2020 roku a także informować biuro Konkursu z wyprzedzeniem o dniach i godzinach prezentacji przedstawienia oraz wszelkich zmianach w repertuarze.

3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest umieścić na swojej stronie internetowej lub materiałach prasowych informacje o Konkursie zgodnie z identyfikacją wizualną dostarczoną przez Organizatora Konkursu.

4. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora Konkursu. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) przez Organizatora w celach prowadzenia konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród.

VI Przebieg Konkursu

Konkurs ma charakter dwuetapowy.

1. Pierwszy etap:

Komisja Artystyczna do 30 kwietnia 2020 roku obejrzy spektakle zgłoszone do Konkursu. Do dnia 10 maja 2020 roku ogłoszona zostanie lista przedstawień zakwalifikowanych do finału.
O zakwalifikowaniu do drugiego etapu Konkursu finaliści zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Lista zakwalifikowanych zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora Konkursu.

2. Drugi etap (finał):

Jury obejrzy spektakle zakwalifikowane do finału między 10 maja a 20 czerwca 2020 roku a następnie, w trakcie posiedzenia wybierze laureatów Konkursu. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora.

Wybrane spośród nagrodzonych spektakli zostaną zaprezentowane na początku sezonu teatralnego  2020/2021  na przeglądzie NÓWKA SZTUKA. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru spektakli także spośród inscenizacji zakwalifikowanych do finału.

VII Refundacje

1. Komisja Artystyczna podejmie decyzję o przyznaniu Uczestnikom Konkursu refundacji części faktycznie poniesionych kosztów przygotowania premiery. Przyznanie refundacji oraz jej wysokość uzależniona będzie od oceny walorów artystycznych tekstu wybranego do realizacji i samego spektaklu; od spójności programowania polityki repertuarowej teatru oraz umiejętności właściwego i skutecznego eksploatowania przedstawienia w repertuarze Uczestnika Konkursu.

2. Preferencyjnie oceniane będą drugie i kolejne wystawienia tekstów dramatycznych ze względu na konieczność podtrzymywania żywotności współczesnych utworów przeznaczonych na scenę.

3. Prawa do refundacji pozbawione są:

a. spektakle przygotowane w teatrach państwowych,

b. spektakle dofinansowane częściowo lub w całości z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym z Programów Ministra.

4. Lista przedstawień, którym przyznano refundację, Komisja Artystyczna ogłosi do dnia 10 maja 2020 roku. O przyznaniu refundacji Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

5. Warunkiem uzyskania refundacji będzie złożenie do 29 maja 2020 roku przez wskazanych przez Komisję Artystyczną Uczestników wypełnionego Wniosku
o refundację
(Załącznik nr 2 A, dostępny do pobrania na stronie www.sztukawspolczesna.org) oraz – w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualnego wypisu z KRS.

6. Do Wniosku o refundację należy dołączyć Kosztorys powykonawczy (Załącznik nr 2 B, dostępny do pobrania na stronie www.sztukawspolczesna.org), który przedstawia udokumentowane, poniesione do dnia sporządzenia kosztorysu, jednak nie później niż miesiąc po premierze, koszty przygotowania premiery. Kosztorys powinien zawierać wyłącznie koszty podlegające refundacji wskazane w punkcie 13 niniejszego paragrafu (w kwotach NETTO, to znaczy bez podatku VAT)

7. Do kosztorysu powykonawczego bezwzględnie należy dołączyć dowód wypłacenia honorarium dla autora (kopia przelewu) i kopię umowy licencyjnej.

8. W przypadku wątpliwości związanych z nadesłanym kosztorysem Komisja Finansowa może zażądać dodatkowych, szczegółowych dokumentów, a jeśli dokumentacja będzie niepełna – odmówić wypłaty refundacji.

9. Dokumenty zgłoszeniowe muszą być opatrzone datą i podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Uczestnika Konkursu i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Grupy nieformalne składają wniosek o refundację za pośrednictwem przedstawiciela osoby prawnej (instytucja kultury, fundacja, stowarzyszenie itp.) lub fizycznej, gdzie przedstawiciel taki przyjmuje odpowiedzialność za prawdziwość oświadczeń składanych w ramach Konkursu i prawidłowość rozliczeń.

10. W przypadku, gdy zgłoszony spektakl powstał w wyniku współpracy kilku producentów, wniosek o refundację winien być podpisany przez przedstawicieli wszystkich współproducentów, a kosztorys musi zawierać precyzyjny podział kosztów przez nich poniesionych.

11. W przypadku koprodukcji spektaklu z instytucjami zagranicznymi, instytucją zgłaszającą musi być polski producent, a refundacji będą podlegać tylko koszty przez niego poniesione.

12. Wniosek o refundację należy uzupełnić także o Sprawozdanie dotyczące eksploatacji zgłoszonego przedstawienia – Załącznik nr 3. Sprawozdanie powinno być przesłane w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2020 (decyduje data stempla pocztowego).

13. Refundacją mogą być objęte:

a. honoraria autorów, twórców spektakli oraz aktorów gościnnych

b. koszty produkcji dekoracji, kostiumów i pozostałych środków inscenizacji,

c. koszty nagrania muzyki

d. koszty przygotowania multimediów stanowiących integralną część spektaklu

14. Refundacji nie podlegają m. in.:

a. honoraria producentów i organizatorów,

b. koszty promocji (reklama, zdjęcia, poligrafia, materiały wideo i trailery

c. koszty ogólnozakładowe (administracja, transport),

d. koszty przejazdów, zakwaterowania i diet twórców i wykonawców biorących udział w  spektaklu,

e. wynagrodzenia pracowników etatowych, w tym – aktorów,

f. koszty zakupu środków trwałych (np. aparatura kontrolna i sterująca światłem oraz dźwiękiem, reflektory, głośniki, wzmacniacze, miksery, narzędzia, kamery i telewizory),

g. koszty remontu, przeróbek i wyposażenia sali widowiskowej oraz sceny,

h. zaciągnięte przez Uczestnika Konkursu zobowiązania, których terminy płatności przekraczają okres 30 dni po dacie premiery.

15. Przyznane refundacje zostaną przekazane Uczestnikom Konkursu (przelewem na wskazane konto bankowe) po ostatecznym zaakceptowaniu przez Komisję Finansową kosztorysów powykonawczych wszystkich spektakli konkursowych. O wysokości refundacji Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni pisemnie. Lista Uczestników Konkursu, którym przyznano refundacje zostanie opublikowana na stronach internetowych Organizatora Konkursu.

16. Wszystkie dokumenty związane z ubieganiem się Uczestnika Konkursu o refundacje (Załącznik nr 2 A, 2 B oraz sprawozdanie eksploatacyjne) powinny być nadesłane zarówno w wersji papierowej (adres: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa, z dopiskiem KONKURS TEATRALNY) jak i w wersji elektronicznej (format pdf, adres wspolczesna@instytut-teatralny.pl, w tytule wiadomości wpisując KONKURS TEATRALNY).

VIII Nagrody

1. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia twórcom i wykonawcom spektakli zgłoszonych
do Konkursu zgodnie z Regulaminem Nagród.

2. Komisja Artystyczna przyzna nagrodę dla autora za najlepszy tekst dopuszczony
do Konkursu. Komisja może także przyznać nagrodę za najciekawszy debiut dramatopisarski zgodnie z Regulaminem Nagród.

3. Nagrody dla dramatopisarzy, uwzględnione zarówno w werdykcie Komisji Artystycznej, jak i Jury, będą mogły być przyznane wyłącznie za teksty nie nagradzane
w poprzednich edycjach Konkursu.

4. Przyznane nagrody pieniężne zostaną pomniejszone o ciężary o charakterze publicznoprawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IX Komisje konkursowe i Jury

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będą:

a. Komisja Artystyczna złożona z krytyków i obserwatorów życia teatralnego z różnych pokoleń,

b. Komisja Finansowa złożona ze specjalistów od finansowania i działalności instytucji kultury,

c. Jury Konkursu złożone z praktyków i teoretyków teatru z różnych pokoleń.

2. Komisja Artystyczna

a. decyduje o dopuszczeniu spektaklu do Konkursu,

b. decyduje o  wysokości przyznanej refundacji,

c. ustala listę spektakli zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu

d. przyznaje nagrody za teksty zgodnie z Regulaminem Nagród ogłoszonym na stronie internetowej Organizatora Konkursu.

3. Komisja Finansowa:

a. czuwa nad prawidłowym wykorzystaniem budżetu Konkursu,

b. ocenia pod względem formalnym i akceptuje kosztorysy powykonawcze spektakli dopuszczonych do Konkursu przez Komisję Artystyczną,

c. ustala ostateczną wysokość kwoty refundacji na podstawie decyzji Komisji Artystycznej z uwzględnieniem możliwości budżetowych Konkursu.

4. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołuje na wniosek Organizatora Konkursu na okres jednej edycji:

a. koordynatora merytorycznego,

b. koordynatora organizacyjno –finansowego,

c. członków Jury.

5. Członków Komisji Artystycznej i Komisji Finansowej powołuje Dyrektor Instytutu Teatralnego na wniosek koordynatorów.

6. Skład Jury i obu Komisji konkursowych jest jawny i opublikowany na stronie internetowej Organizatora Konkursu.

7. Dla ważności obrad Jury wymagane jest quorum stanowiące ponad połowę całkowitej liczby członków Jury. Pracami Jury kieruje przewodniczący wybrany przez członków Jury większością głosów.

8. Nowi członkowie komisji konkursowych mogą zostać powołani w trakcie trwania Konkursu jedynie w przypadku, gdy z przyczyn losowych udział któregoś z członków komisji konkursowej nie będzie możliwy.

9. Z przebiegu Konkursu komisje konkursowe i Jury sporządzą protokół, zawierający
w szczególności listę spektakli zakwalifikowanych do II etapu, listę zwycięzców oraz rodzaj nagrody przyznanej poszczególnym zwycięzcom, a także listę przyznanych refundacji. Przy obradach obu komisji oraz Jury Konkursu funkcję sekretarza pełni koordynator organizacyjno-finansowy Konkursu.

X Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z których korzystać będą uczestnicy konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich związanych
z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu.

2. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu, przerwania lub odwołania Konkursu z ważnych przyczyn, jeżeli prowadzenie Konkursu stanie się niemożliwe lub
w znacznym stopniu utrudnione z uwagi na działania siły wyższej, a także z uwagi na zmiany obowiązującego prawa, wydanie decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądowego mających wpływ na prowadzenie konkursu, pod warunkiem wcześniejszego podania tego faktu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora.

3. We wszystkich kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzje będzie podejmował Dyrektor Instytutu Teatralnego w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN.