Regulamin

28. OKnWPSW

Regulamin 28. OKnWPSW

Załącznik nr 1 do Regulaminu 28. OKnWPSW

Załącznik nr 2a do Regulaminu 28. OKnWPSW

Załącznik nr 2b do Regulaminu 28. OKnWPSW

Załącznik nr 3 do Regulaminu 28. OKnWPSW

27. OKnWPSW

Regulamin 27. OKnWPSW

Aneks nr 1 do Regulaminu 27. OKnWPSW

Aneks nr 2 do Regulaminu 27. OKnWPSW

Aneks nr 3 do Regulaminu 27. OKnWPSW

Aneks nr 4 do Regulaminu 27. OKnWPSW

Spektakle z 26. OKnWPSW z prawem do zgłoszenia się do 27. OKnWPSW

Załącznik 1

Załącznik 2a

Załącznik 2b

Załącznik 3

 

 

REGULAMIN

27. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

NA WYSTAWIENIE POLSKIEJ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

I Cel Konkursu

1. Celem Konkursu jest:

a. wspomaganie teatrów wystawiających polski dramat i adaptacje polskiej literatury współczesnej,

b. popularyzacja pisanego współcześnie dramatu, promocja rodzimych dramatopisarzy,

c. poszerzenie oferty repertuarowej polskich scen.

2. Cel Konkursu realizowany jest poprzez:

a. system zwrotu uczestnikom części kosztów przygotowania premiery,

b. system nagród i wyróżnień zbiorowych i indywidualnych,

c. zaproszenie do udziału w przeglądzie NÓWKA SZTUKA organizowanego po zakończeniu Konkursu.

II Organizator Konkursu

1. Nadzór nad Konkursem sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Podmiotem realizującym procedurę konkursową w imieniu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego,
z siedzibą przy ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa, zwany dalej Organizatorem Konkursu.

3. Procedura konkursowa rozpoczyna się z chwilą umieszczenia Regulaminu Konkursu na stronie internetowej Organizatora Konkursu.

III Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być państwowe i samorządowe teatry dramatyczne
i lalkowe oraz profesjonalne grupy teatralne działające w innych strukturach organizacyjnych (m. in. fundacje, stowarzyszenia), posiadające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i spełniające warunki określone w regulaminie. Do Konkursu mogą być zgłaszane spektakle powstałe w ramach współpracy kilku producentów.

2. Warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest przygotowanie pomiędzy 1 kwietnia 2020 roku a 31 marca 2021 roku premiery inscenizacji oryginalnego polskiego tekstu powstałego w ciągu ostatnich 20 lat. Zgłaszane mogą być inscenizacje dramatów bądź adaptacji rozmaitych gatunków współczesnej polskiej literatury.

3. O dopuszczeniu zgłoszenia do Konkursu decyduje Komisja Artystyczna po lekturze
i akceptacji złożonego tekstu dramatu lub adaptacji. Tekst powinien mieć charakter autonomicznej, oryginalnej, zamkniętej propozycji autorskiej. Powinien zawierać podstawowe elementy formy dramatycznej: zapis wypowiadanego przez wykonawców tekstu i zarys sytuacji scenicznych.

4. W Konkursie mogą wziąć udział spektakle, których zgłoszenia zostały przyjęte przez Komisję Artystyczną 26. Konkursu, a których Komisja nie mogła obejrzeć z powodu pandemii koronawirusa w marcu i kwietniu 2020. Te zgłoszenia nie muszą być weryfikowane ponownie przez Komisję Artystyczną 27. Konkursu. Także spektakle, których procedura zgłoszeniowa do 26. Konkursu nie została dokończona, mają prawo zgłosić się do 27. Konkursu.

5. Do Konkursu nie będą dopuszczane próby warsztatowe i prezentacje dramatu
w formie prób czytanych, a także słuchowiska, spektakle telewizyjne, spektakle on-line i spektakle funkcjonujące wyłącznie na nośnikach elektronicznych.

IV Forma zgłaszania spektakli konkursowych

1. W celu zgłoszenia spektaklu do udziału w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy – Załącznik nr 1 (dostępny do pobrania na stronie 

www.sztukawspolczesna.org) i wysłać podpisany i opieczętowany dokument pocztą elektroniczną (zeskanowany) oraz pocztą tradycyjną.

2. Do zgłoszenia pocztą elektroniczną należy dołączyć tekst dramatu lub scenariusz spektaklu w wersji elektronicznej oraz biogram i zdjęcie autora tekstu inscenizacji biorącej udział w Konkursie. Przesłane informacje o autorze umieszczone zostaną na stronie internetowej Konkursu.

3. Zgłoszenia pisemne należy wysłać na adres: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa, z dopiskiem KONKURS TEATRALNY, zgłoszenia elektroniczne (plik PDF, skan opieczętowanego i podpisanego zgłoszenia pisemnego) należy wysyłać na adres wspolczesna@instytut-teatralny.pl w tytule wiadomości wpisując: „(tytuł spektaklu) – KONKURS TEATRALNY”. W przypadku, jeśli jeden Uczestnik zgłasza więcej niż jeden spektakl, każdy formularz zgłoszeniowy powinien być przesłany w osobnym e-mailu.

4. Zgłoszenia należy nadsyłać w następujących terminach:

a. premiery z roku 2020 – do 12 stycznia 2021 roku

b. premiery z roku 2021 – do 19 lutego 2021 roku (data dotyczy zarówno spektakli, których premiera odbędzie się między 1 stycznia a 19 lutego 2021, jak i spektakli, których premiera jest planowana do 31 marca 2021).

V Obowiązki uczestnika

1. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zagrać zgłoszone do Konkursu przedstawienie w okresie od daty przyjęcia spektaklu do Konkursu do 30 kwietnia 2021 roku co najmniej dziesięciokrotnie, a także informować biuro Konkursu z wyprzedzeniem o dniach i godzinach prezentacji przedstawienia oraz o wszelkich zmianach w repertuarze. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych np. z sytuacją epidemiczną Uczestnik może się ubiegać o zmniejszenie liczby pokazów, do których jest zobowiązany.

2. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zagrać przedstawienie zakwalifikowane do finału co najmniej trzykrotnie pomiędzy 10 maja a 20 czerwca 2021 roku, a także informować biuro Konkursu z wyprzedzeniem o dniach i godzinach prezentacji przedstawienia oraz o wszelkich zmianach w repertuarze.

3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest umieścić na swojej stronie internetowej lub materiałach prasowych informacje o Konkursie zgodnie z identyfikacją wizualną dostarczoną przez Organizatora Konkursu.

4. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora Konkursu. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) przez Organizatora w celach prowadzenia konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród.

VI Przebieg Konkursu

Konkurs ma charakter dwuetapowy.

1. Pierwszy etap:

Komisja Artystyczna do 30 kwietnia 2021 roku obejrzy spektakle zgłoszone do Konkursu. Do dnia 10 maja 2021 roku ogłoszona zostanie lista przedstawień zakwalifikowanych do finału.
O zakwalifikowaniu do drugiego etapu Konkursu finaliści zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Lista zakwalifikowanych zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora Konkursu.

2. Drugi etap (finał):

Jury obejrzy spektakle zakwalifikowane do finału między 10 maja a 20 czerwca 2021 roku a następnie, w trakcie posiedzenia wybierze laureatów Konkursu. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora.

Wybrane spośród nagrodzonych spektakli zostaną zaprezentowane na początku sezonu teatralnego 2021/2022 na przeglądzie NÓWKA SZTUKA. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru spektakli także spośród inscenizacji zakwalifikowanych do finału.

VII Refundacje

1. Komisja Artystyczna podejmie decyzję o przyznaniu Uczestnikom Konkursu refundacji części faktycznie poniesionych kosztów przygotowania premiery. Przyznanie refundacji oraz jej wysokość uzależniona będzie od oceny walorów artystycznych tekstu wybranego do realizacji i samego spektaklu; od spójności programowania polityki repertuarowej teatru oraz umiejętności właściwego i skutecznego eksploatowania przedstawienia w repertuarze Uczestnika Konkursu.

2. Preferencyjnie oceniane będą drugie i kolejne wystawienia tekstów dramatycznych ze względu na konieczność podtrzymywania żywotności współczesnych utworów przeznaczonych na scenę.

3. Prawa do refundacji pozbawione są:

a. spektakle przygotowane w teatrach będących narodowymi instytucjami kultury,

b. spektakle dofinansowane częściowo lub w całości z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym z Programów Ministra.

4. Lista przedstawień, którym przyznano refundację, Komisja Artystyczna ogłosi do dnia 10 maja 2021 roku. O przyznaniu refundacji Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

5. Warunkiem uzyskania refundacji będzie złożenie do dnia 28 maja 2021 roku przez wskazanych przez Komisję Artystyczną Uczestników wypełnionego Wniosku
o refundację
(Załącznik nr 2 A, dostępny do pobrania na stronie www.sztukawspolczesna.org) oraz – wyłącznie w przypadku fundacji i stowarzyszeń –wypisu z KRS aktualnego na dzień złożenia wniosku.

6. Do Wniosku o refundację należy dołączyć Kosztorys powykonawczy (Załącznik nr 2 B, dostępny do pobrania na stronie www.sztukawspolczesna.org), który przedstawia udokumentowane, poniesione do dnia sporządzenia kosztorysu, jednak nie później niż miesiąc po premierze, koszty przygotowania premiery. Kosztorys powinien zawierać wyłącznie koszty podlegające refundacji wskazane w punkcie 13 niniejszego paragrafu (koszty bez podatku VAT).

7. Do kosztorysu powykonawczego bezwzględnie należy dołączyć dowód wypłacenia honorarium dla autora (kopia przelewu) i kopię umowy licencyjnej.

8. W przypadku wątpliwości związanych z nadesłanym kosztorysem Komisja Finansowa może zażądać dodatkowych, szczegółowych dokumentów, a jeśli dokumentacja będzie niepełna – odmówić wypłaty refundacji.

9. Dokumenty zgłoszeniowe muszą być opatrzone datą i podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Uczestnika Konkursu i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Grupy nieformalne składają wniosek o refundację za pośrednictwem przedstawiciela osoby prawnej (instytucja kultury, fundacja, stowarzyszenie itp.) lub fizycznej, gdzie przedstawiciel taki przyjmuje odpowiedzialność za prawdziwość oświadczeń składanych

w ramach Konkursu i prawidłowość rozliczeń.

10. W przypadku, gdy zgłoszony spektakl powstał w wyniku współpracy kilku producentów, wniosek o refundację winien być podpisany przez przedstawicieli wszystkich współproducentów, a kosztorys musi zawierać precyzyjny podział kosztów przez nich poniesionych.

11. W przypadku koprodukcji spektaklu z instytucjami zagranicznymi, instytucją zgłaszającą musi być polski producent, a refundacji będą podlegać tylko koszty przez niego poniesione.

12. Wniosek o refundację należy uzupełnić także o Sprawozdanie dotyczące eksploatacji zgłoszonego przedstawienia – Załącznik nr 3. Sprawozdanie powinno być przesłane pocztą elektroniczną i tradycyjną w nieprzekraczalnym terminie
do
18 czerwca 2021.

13. Refundacją mogą być objęte:

a. honoraria autorów, twórców spektakli, aktorów gościnnych oraz wynagrodzenia innych osób doangażowanych, np. statystów, asystentów realizatorów.

b. koszty produkcji dekoracji, kostiumów i pozostałych środków inscenizacji,

c. koszty nagrania muzyki

d. koszty przygotowania multimediów stanowiących integralną część spektaklu

e. koszty impregnacji p. poż. dekoracji

14. Refundacji nie podlegają:

a. wynagrodzenia producentów i organizatorów,

b. koszty promocji (m.in. reklama, zdjęcia, poligrafia, materiały wideo i trailery, kwiaty na premierę i zakupy związane z organizacja bankietu)

c. koszty ogólnozakładowe (administracja, transport),

d. koszty przejazdów, zakwaterowania i diet (twórców, wykonawców i innych osób biorących udział w spektaklu)

e. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników etatowych, w tym – aktorów, inspicjentów, pracowników technicznych

f. koszty zakupu środków trwałych (np. aparatura kontrolna i sterująca światłem oraz dźwiękiem, reflektory, głośniki, wzmacniacze, miksery, mikrofony, narzędzia, kamery, telewizory, ekrany i projektory),

g. koszty remontu, przeróbek i wyposażenia sali widowiskowej oraz sceny,

h. zaciągnięte przez Uczestnika Konkursu zobowiązania, których terminy płatności przekraczają okres 30 dni po dacie premiery.

15. Przyznane refundacje zostaną przekazane Uczestnikom Konkursu (przelewem na wskazane konto bankowe) po ostatecznym zaakceptowaniu przez Komisję Finansową kosztorysów powykonawczych wszystkich spektakli konkursowych. O wysokości refundacji Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni pisemnie. Lista Uczestników Konkursu, którym przyznano refundacje zostanie opublikowana na stronach internetowych Organizatora Konkursu.

16. Wszystkie dokumenty związane z ubieganiem się Uczestnika Konkursu o refundacje (Załącznik nr 2 A, 2 B oraz sprawozdanie eksploatacyjne) powinny być nadesłane zarówno w wersji papierowej (adres: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa, z dopiskiem KONKURS TEATRALNY) jak i w wersji elektronicznej (format pdf, adres wspolczesna@instytut-teatralny.pl, w tytule wiadomości wpisując: „(tytuł spektaklu) – REFUNDACJA”. W przypadku, jeśli jeden Uczestnik zgłasza więcej niż jeden spektakl, każdy wniosek o refundację wraz z kosztorysem i dokumentami powinien być przesłany w osobnym e-mailu.

VIII Nagrody

1. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia twórcom i wykonawcom spektakli zgłoszonych
do Konkursu zgodnie z Regulaminem Nagród.

2. Komisja Artystyczna przyzna nagrodę dla autora za najlepszy tekst dopuszczony
do Konkursu. Komisja może także przyznać nagrodę za najciekawszy debiut dramatopisarski zgodnie z Regulaminem Nagród.

3. Nagrody dla dramatopisarzy, uwzględnione zarówno w werdykcie Komisji Artystycznej, jak i Jury, będą mogły być przyznane wyłącznie za teksty nie nagradzane
w poprzednich edycjach Konkursu.

4. Przyznane nagrody pieniężne zostaną pomniejszone o ciężary o charakterze publicznoprawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IX Komisje konkursowe i Jury

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będą:

a. Komisja Artystyczna złożona z krytyków i obserwatorów życia teatralnego z różnych pokoleń,

b. Komisja Finansowa złożona ze specjalistów od finansowania i działalności instytucji kultury,

c. Jury Konkursu złożone z praktyków i teoretyków teatru z różnych pokoleń.

2. Komisja Artystyczna

a. decyduje o dopuszczeniu spektaklu do Konkursu,

b. decyduje o wysokości przyznanej refundacji,

c. ustala listę spektakli zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu

d. przyznaje nagrody za teksty zgodnie z Regulaminem Nagród ogłoszonym na stronie internetowej Organizatora Konkursu.

3. Komisja Finansowa:

a. ocenia pod względem formalnym i akceptuje kosztorysy powykonawcze spektakli dopuszczonych do Konkursu przez Komisję Artystyczną,

b. ustala ostateczną wysokość kwoty refundacji na podstawie decyzji Komisji Artystycznej z uwzględnieniem możliwości budżetowych Konkursu.

4. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołuje na wniosek Organizatora Konkursu na okres jednej edycji:

a. koordynatora merytorycznego,

b. koordynatora organizacyjno –finansowego,

c. członków Jury.

5. Członków Komisji Artystycznej i Komisji Finansowej powołuje Dyrektor Instytutu Teatralnego na wniosek koordynatorów.

6. Skład Jury i obu Komisji konkursowych jest jawny i opublikowany na stronie internetowej Organizatora Konkursu.

7. Dla ważności obrad Jury wymagane jest quorum stanowiące ponad połowę całkowitej liczby członków Jury. Pracami Jury kieruje przewodniczący wybrany przez członków Jury większością głosów.

8. Nowi członkowie komisji konkursowych mogą zostać powołani w trakcie trwania Konkursu jedynie w przypadku, gdy z przyczyn losowych udział któregoś z członków komisji konkursowej nie będzie możliwy.

9. Z przebiegu Konkursu komisje konkursowe i Jury sporządzą protokół, zawierający
w szczególności listę spektakli zakwalifikowanych do II etapu, listę zwycięzców oraz rodzaj nagrody przyznanej poszczególnym zwycięzcom, a także listę przyznanych refundacji. Przy obradach obu komisji oraz Jury Konkursu funkcję sekretarza pełni koordynator organizacyjno-finansowy Konkursu.

X Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z których korzystać będą uczestnicy konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich związanych
z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu.

2. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu, przerwania lub odwołania Konkursu z ważnych przyczyn, jeżeli prowadzenie Konkursu stanie się niemożliwe lub
w znacznym stopniu utrudnione z uwagi na działania siły wyższej, a także z uwagi na zmiany obowiązującego prawa, wydanie decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądowego mających wpływ na prowadzenie konkursu, pod warunkiem wcześniejszego podania tego faktu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora.

3. We wszystkich kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzje będzie podejmował Dyrektor Instytutu Teatralnego w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN.